Contact us

Srimanta Sankaradeva Sangha
Sahitya Sakha Samity and Sahitya Gaveshana Parishad

    Dr. Jagat Ch. Kalita                                         Mrinal Kr Barua      

             President                                                    Secretary

Email : kalitajc2014@gmail.com        Email : mrinalbaruah25@gmail.com

Mobile : +91 7086186602                            Mobile : 9859329105

 

                           

                       

 

 

 

Find us in facebook